صفحه نخست

اولویت ما در برخورد با مفاسد اجتماعی مدیریت فضای مجازی است / دوری از تقوا دلیل اصلی تخلفات گسترده اداری

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان؛ آقای محمودرضا مهرورز مدیر کل بازرسی استان کردستان:در جلسه مشترک کمسیون مبارزه با مفاسد اجتماعی اظهار داشت: محور اغلب مفاسد اجتماعی بحث فضای مجازی است؛ فضای مجازی امروزه امن ترین بحث برای ارتکاب جرم و تخلف شده است، در واقع نتنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا با استفاده از فضای مجازی اتفاقات را هم کنترل و معمل می کنند؛ لذا برجسته ترین اولویت ما مدیریت فضای مجازی است و تا زمانی که این فضای مجازی به این شکل آشفته وجود داشته باشد ما شاهد این خروجی ها هستیم و اگر فضای مجازی کنترل نشود باید شاهد بروز و ظهور پدیدهای باشیم که مشخص نیست جامعه را به کدامین سو سوق می دهد.

وی با بیان اینکه بحث امر به معروف و نهی از منکر بر همگان یک ضابطه قانونی و شرعی است گفت هر سه قوه در اجرای اصل قانون اساسی که اشاره به پیشگری از بروز جرم و تخلف دارد موظف هستند و این امر نیاز به یک عزم ملی دارد و دلیل این امر که امروزه ما به این همه مشکل و انحطاط ربرو شدیم این است که از تقوا غافل شدیم و اینکه در حوزه دستگاه اجرایی با تخلفات اداری مواجه هستیم و با فساد اقتصادی و اجتماعی مواجه هستیم اگر آسیب شناسی کنیم می بینیم دلیل آن اینست که از تقوا فاصله گرفتیم.

وی در پایان برای پیشگری هر چه بهتر از مفاسد اجتماعی گفت: باید در مرحله اول شبکه مخبرین را گسترش بدهیم تا ورودی اخبار و اطلاعات ستاد امر به مروف و نهی از منکر افزایش پیدا کند؛ و دو اینکه کمیته کار گروهی تشکیل شود که ما بدانیم برای برخورد با موراد و موضوعات که اتفاق می افتد چه تصمیماتی مقتضی باید لحاظ شود. 

برگزیده ها