داستانی که امر به معروف ونهی از منکر را توجیه می‌کند

 

 به گزارش روابط عمومی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، امر به معروف و نهی از منکر به مانند پاشیدن تخم‌هایی است که برخی‌ها می‌پذیرند، برخی‌ها می‌پذیرند ولی زود فراموش می‌کنند و برخی‌ها ضمن پذیرش آن، آن را به دیگران منتقل می‌کنند.

یک کشاورز در مزرعه‌اش تخم می‌کاشت، همینطور که تخم‌ها را به اطراف می‌پاشید؛ بعضی در گذرگاه کشتزار می‌افتادند و خوراک پرنده‌ها می‌شدند، بعضی نیز روی خاکی می‌افتاد که زیرش سنگ بود، که تخم‌ها روی آن خاک کم، خیلی زود سبز می‌شدند، ولی وقتی خورشید سوزان روی آنها می‌تابید همه می‌سوختند و از بین می‌رفتند، زیرا ریشه عمیقی نداشتند.

بعضی از تخم‌ها لابه‌لای خارها افتاده و خارها و تخم‌ها با هم رشد می‌کردند و ساقه‌های جوان گیاه زیر فشار خارها خفه می‌شدند، ولی مقداری از این تخم‌ها روی خاک خوب افتاده و از هر تخم، سی، شصت و حتی صد تخم دیگر بدست می‌آمد.

در این موقع شاگردانش پیش عیسی علیه السلام آمدند و پرسیدند، چرا همیشه حکایت‌هایی تعریف می‌کنید که فهمیدنش سخت است؟ بعد به آنها گفت: گذرگاه کشتزار که تخم‌ها روی آن افتاده، دل سخت ِ کسی را نشان می‌دهد، که گرچه مژده سلطنت خداوند را می‌شنود ولی آن را نمی‌فهمد، بعد شیطان سر می‌رسد و تخم‌ها را از قلب او می‌دزدد.

خاکی که زیرش سنگ بود، دل کسی را نشان می‌دهد که تا پیغام خدا را می‌شنود فوری با خوشحالی آن را قبول می‌کند، ولی چون آن را سرسری می‌گیرد، این پیغام در دل او ریشه‌ای نمی‌دواند و تا آزار و اذیتی بخاطر ایمانش می‌بیند، شور و حرارتش را از دست می‌دهد و از ایمان بر می‌گردد.

زمینی که از خارها پوشیده شده بود حالت کسی را نشان می‌دهد که پیغام خدا را می‌شنود ولی نگرانی‌های زندگی و عشق به پول، کلام خدا را در او خفه می‌کنند و او خدمت موثری برای خدا نمی‌کند.

و اما زمین خوب دل ِ کسی را نشان می‌دهد که به پیغام خدا گوش می‌دهد و آن را می‌فهمد و این پیغام را به دیگران نیز می‌رساند و سی، شصت و حتی صد نفر به آن ایمان می‌آورند.

ملاحظه می‌فرمائید که از راه مثل و حکایت، چگونه مردم را از «آنچه درست نیست» برحذر می‌دارد و روشن می‌کند که این ایمان قوی و ریشه‌دار است که کارساز است و انسانی که چنین ایمانی دارد می‌تواند با دعوت و تبلیغ خود، با امر به معروف و نهی از منکر خود، دیگران را نیز به سمت ایمان واقعی هدایت و راهنمایی کند.

برگزیده ها