هر كه نهى از منكر كند، بينى كافران (منافقان) را به خاك مالد

پيامبر اکرم(ص):

خداوند تبارك و تعالى مؤمن ضعيفى را كه هيبت و صلابت ندارد دشمن مى‌دارد. آن حضرت فرمود: او كسى است كه نهى از منكر نمى‌كند. هيچ انسان مؤمنى را نشايد، كه ببيند كسى نافرمانى خدا مى‌كند و بر او خرده نگيرد.

جبرئيل نزد من آمد و گفت: اى احمد! اسلام ده بخش است... هشتمين بخش آن نهى از منكر است و آن [براى اتمام] حجّت مى‌باشد.

امام على(ع):

فساد و تباهى آشكار گشته، اما نه كسى پيدا مى‌شود كه اعتراض كند و در صدد تغييرش برآيد و نه كسى كه نهى كند و مردم را از آن باز دارد.

خداوند... نهى از منكر را براى باز داشتن سبك سران (از زشت كارى) واجب فرمود. 

هر كه نهى از منكر كند، بينى كافران (منافقان) را به خاك مالد.

برگزیده ها