امام صادق(ع) از ديدگاه علمای اهل سنت

امام شافعى(رض) در مورد امام صادق(ع) می‌فرماید: «جعفر بن محمد مورد اعتماد و اطمينان كامل من است».

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، قال الله تبارک و تعالى فى کتابه: "قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فى القربى"؛  «بگو اى پیامبر، من از شما چیزى در برابر دعوتم جز دوستى نزدیکانم نمىطلبم».

سپاس و ستایش خداوند یکتا را سزد که وعدههایش همواره صادق بوده و هست و خواهد بود و سعادت و خوشبختى ابدى را در صداقت صادقان وعده فرموده و درود بر روان پاک و مطهر سرور کائنات حضرت ختمى مرتبت محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله که اصدق الصادقین است و با به ارمغان آوردن صداقت، کذب را از اعماق سینهها بیرون کشید و روح انسانى را در قالب صدق، با صفا و محبت آشنا ساخت. و درود بر اهلبیت علیهم السلام گرانقدرش که چون ذبیح‌الله صادقانه راه سعادت و نجات را در مدرسه عشق و وفا و دوستى و محبت و زهد و پارسایى به بشر آموختند.

در طول تاریخ بشر همواره کسانى بودهاند که پس از وفاتشان خلاء نبودِ آنها کاملاً حس شده است، اما اندیشمندان پس از آنها آن خلاء را به نوعى پر کردهاند، ولى کم هستند کسانى که پس از حیاتشان اندیشه خود آنها به کمک جامعه آمده و بر جامعه حاکم شود به گونهاى که اندیشمندان بعد از او پیرامون محور فکرى او بیندیشند.

امام جعفر صادق علیه السلام یکى از معدود کسانى است که خلاء وجودى حضرتش را جز اندیشههاى والا و بلند او نتوانسته است پر کند. لذا او نه چون شمع است که از سوز و گدازش صحبت شود تا پروانهها گرد آیند و نه چون خورشید است که از تابش نورش حرفى زده شود تا عوام راه جویند که او اظهر من الشمس است که پیران طریقت براى شناخت خود نیازمند مصاحبت وجود شریف اویند.

لذا لزوماً براى شناخت بهتر او به دنبال راهروان راه کمال که از راه پیمودن طریقهمقدسهسلوک حضرتش به اوج قله سعادت دست یازیدهاند و بهره وافر بردهاند و در نهایت از بلنداى آن قله عظیم، معرفت و عشق را درک کرده و اعتراف به بزرگى و عظمت شخصیت شریفش نمودهاند طى طریق خواهیم نمود و در این رهگذر از زبان معترف سالکان طریقتش سخن خواهیم گفت.

با استفاده از عنوان «ما قاله الاعلام فى فضائل الامام الصادق(علیه السلامثمره نخل بارورش را بر تنگدستان خواهیم بخشید و با بر تن کردن جامه تقوى چون پاک باختگان، راه عزت و شرافت را خواهیم پیمود و تمام سعى و تلاش خود را در راه خدمت به خلق خدا به خاطر رضاى حق تعالى به کار خواهیم گرفت و در این آشفته بازار محبت و صداقت را پسندیده و با قلبى مطمئن به مسیر آخرت قدم خواهیم گذاشت.

و اما از بزرگان علم و معرفت و محبان اهل بیت(علیهم السلام) زیادند کسانى که از محضر شریف حضرتش مستقیماً و یا غیر مستقیم بهره بردهاند و درباره ایشان سخنها گفتهاند و مقالات با ارزش به رشته تحریر کشیدهاند ولى ما در اینجا به اختصار از کتب اهل سنت به طور مستند و مستدل نظر تنى چند از اعلام ایشان را دربارهى آن حضرت ذکر مىکنیم.

امام مالک بن انس

محمد بن زیاد ازدى گفت: شنیدم که مالک بن انس مىگوید بر جعفر بن محمد الصادق (علیهالسلام) وارد شدم به گونهاى که زیاد از من قدرشناسى مىکرد و مىفرمود: «اى مالک تو را دوست دارم» و من از این بابت مسرور مىگشتم و خدا را سپاس مىگفتم و هیچگاه نشد که ایشان را ببینم مگر این که یا روزه داشتند و یا نماز مىخواندند و یا مشغول به ذکر خداوند تبارک و تعالى بودند».

و نیز گفتهاند: «هیچگاه ندیدم ایشان را مگر بر سه خصلت نیک یا نماز مىخواند و یا روزهدار بود و یا به تلاوت قرآن مشغول بود و هیچگاه ایشان را بى وضو ندیدم

امام ابوحنیفه

و ابوحنیفه فرموده است: «فقیهتر از جعفر بن محمد به چشم ندیدهام».

امام شافعى

ابن حجر عسقلانى گفته است: اسحاق بن راهویه گفت به شافعى گفتم: جعفر بن محمد نزد تو چگونه است؟ شافعى گفت: «مورد اعتماد و اطمینان کامل من است».

عمرو بن المقدام

ابونعیم اصفهانى در کتابش به نام حلیة الاولیاء از عمرو بن المقدام نقل مىکند که گفت: «کنت اذا نظرت الى جعفر بن محمد علمت انه من سلالة النبیین»؛ «چون نگاه به جعفر بن محمد مىکردم مىدانستم که او از سلاله پیامبران است».

ابن حبان

و باز ابن حجر عسقلانى از قول ابن حبان درباره امام صادق علیه السلام مىگوید:

ابن حبان گفته: «وى از سادات اهل بیت است که فقیه و علیم و فاضل بود و به سخنش نیازمند بودیم».

و در روایت دیگرى آمده است که وى تنها کسى بود که همه فقها و علما و فضلا محتاج و نیازمند سخنش بودند.

ابوحاتم

و ذهبى در کتاب خود موسوم به تذکرة الحفاظ مىنویسد قال ابوحاتم «ثقة لایسأل عن مثله»؛ «امام صادق آنگونه مورد اطمینان است که از کسى همانند او سئوال نمىشود».

ابن ابى حاتم

و در جاى دیگر ابن حجر عسقلانى در کتاب تهذیب التهذیب از ابن ابى حاتم نقل مىکند که گفت از قول پدرش: (جعفر الصادق) ثقة لایسأل عنه.

یعنى: «امام جعفر صادق(علیه السلام) شخصیت مورد اطمینانى است که نیاز نیست درباره او از کسى پرسش شود».

شهرستانى

وى در کتاب خود موسوم به الملل و النحل درباره عظمت و بزرگى حضرت صادق (علیهالسلام) مىنویسد: «وى به جهت شدت محبتى که به اُنس با خدا داشت، وحشت داشت که با مردم تماس داشته باشد و همواره از مردم دورى مىگزید و معتقد بود هر کس با غیر از خدا مأنوس شد متوجه وسواس مىشود».

ابن حجر هیثمى

وى که یکى دیگر از مؤلفین به نام اهل تسنن بشمار مىآید در کتاب خود موسوم به الصواعق المحرقه موضوعى را در رابطه به این که شش فرزند از سلاله پاک محمد بن على (علیهم السلام) به دنیا آمدند که افضل و کاملتر از همه آنها امام جعفر صادق (علیه السلام) بودند که پس از وى خلیفه و وصى ایشان شدند و مردم از علوم منتشره ایشان به تمامى شهرها سخن گفتهاند و پیشوایان بزرگى از او حدیث روایت کردهاند.

عبدالرحمن بن الجوزى

ابن جوزى که خود از عرفاء به نام اهل تسنن مىباشد و از مؤلفین مشهور جهان اسلام است در کتابش موسوم به صفة الصفوة مىنویسد: «کان (جعفر بن محمد) مشغولا بالعبادة عن حب الریاسة»؛.

یعنى: جعفر بن محمد شخصیتى بود که مشغولیت فراوانش به عبادت او را از عشق ریاست بازداشته و سیراب کرده بود.

شبلنجى

این عارف بزرگ ربانى نیز که یکى دیگر از مؤلفین مشهور اهل تسنن است در کتاب معروفش به اسم نورالابصار نوشته است: «کان جعفر الصادق(رضی الله عنه) مستجابا لدعوة و اذا سأل الله شیئاً لم یتم قوله الا و هو بین یدیه».

یعنى: جعفر صادق (رضی الله عنه) مستجاب الدعوه بود و دعایش همیشه مورد قبول حق تعالى واقع مىشد و چون از خداوند چیزى مىخواست هنوز قولش پایان نیافته بود چیز مورد نظر برایش مهیا بود.

ابن خلکان

این مؤلف مشهور و به نام اهل تسنن نیز در کتاب خود موسوم به وفیات الاعیان اظهار داشته است: «و کان من سادات اهل البیت و لقب بالصادق لصدقه فى مقالته... و کان تلمیذه ابوموسى جابر بن حیان الصوفى الطرسوسى قد ألف کتاباً یشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق و هى خمس مأة رسالة».

یعنى: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) از سادات اهل بیت(علیهم السلام) بشمار مىرود و به دلیل راستگویى در گفتارش ملقب به صادق شده است ... و ابوموسى جابر بن حیان یکى از شاگردان اوست که کتابى مشتمل بر هزار برگ تألیف نموده که متضمن رسالههاى امام جعفر صادق (علیهالسلام) است که مقدار آنها به پانصد رساله مىرسد.

خیرالدین الزرکلى

وى یکى دیگر از مؤلفین به نام اهل تسنن مىباشد که تألیفات ارزشمندى را از خود به یادگار گذاشته است او در کتاب الاعلام درباره امام جعفر صادق (علیه السلام) نوشته: «کان من أجلّاء التابعین و له منزلة رفیعة فى العلم. أخذ عنه جماعة، منهم الإمامان ابوحنیفة و مالک و لقب بالصادق لأنه لم یعرف عنه الکذب قط له اخبار مع الخلفاء من بنى العباس و کان جریئاً علیهم صداعاً بالحق».

یعنى: امام جعفر صادق (علیه السلام) از بزرگان تابعین بشمار مىرود و در علم و دانش داراى منزلتى رفیع است و جماعت زیادى از او کسب علم کردهاند که از جمله آنها دو نفر از پیشوایان اهل تسنن امام ابوحنیفه و امام مالک هستند و لقبشان صادق است به خاطر این که هرگز کسى از او کذب نشنیده است و در خبرهاى مربوط به او آمده است که وى براى اعتلاء حق پیوسته علیه خلفاى بنى عباس در ستیز بوده و به مبارزه پرداخته است.

محمد فرید وجدى

این نویسنده به نام نیز که یکى از اندیشمندان بزرگ اسلام و صاحب تألیفات متعددى مىباشد در دائرةالمعارف مشهور خود از امام جعفر صادق علیه السلام صحبت به میان آورده و به عنوان یک سنى مذهب مىنویسد: «ابوعبدالله جعفر الصادق بن محمدالباقر بن على زین العابدین ابن الحسین بن على ابن ابیطالب هو احد الأئمة الأثنى عشر على مذهب الامامیة کان من سادات اهل البیت النبوی، لقب الصادق لصدقه فی کلامه کان من افاضل الناس».

یعنى: ابوعبدالله جعفر الصادق فرزند محمد باقر فرزند على زین العابدین فرزند حسین فرزند على فرزند ابیطالب یکى از ائمه دوازدهگانه مذهب امامیه است وى از سادات نبوى (صلى الله علیه و آله) مىباشد و به دلیل صداقت در گفتارش به صادق ملقب شده است و یکى از بزرگان زمان خود در میان مردم است.

ابو زهره

محمد ابوزهره از دیگر نویسندگان جهان اسلام و از اندیشمندان به نام در کتابى که به نام الامام الصادق به رشته تحریر کشیده است درباره حضرت مىنویسد: «امام صادق(علیه السلام) در طول مدت زندگى پر برکتش همیشه در طلب حق بود و هرگز پردهاى از ریب و شک و تردید بر قلب او مشاهده نشد و کارهایش به مقتضیات کجاندیشى سیاستمداران زمانش رنگ نباخت و لذا هنگامى که رحلت فرمود عالم اسلامى فقدان او را کاملا حس کرد زیرا که یاد او هر زبانى را عطرآگین مىساخت و همه علماء و اندیشمندان بر فضل او اجماعاً معترفند».

و اضافه مىکند «علماء اسلام در هیچ مسألهاى آنگونه که بر فضل امام صادق و دانش او اجماع نمودهاند علیرغم اختلاف طوائفشان در امرى به این شکل اجماع ننمودهاند و تعداد زیادى از ائمه اهل تسنن هستند که معاصر با ایشان بودند و هم عصر با ایشان زیسته و از محضر مبارکشان فیض بردهاند و بدین سان وى به پیشوایى علمى زمانش کاملا شایسته بوده همچنان که این شایستگى را قبل از او پدر و جدش و نیز عمویش زید رضى الله عنهم اجمعین داشتهاند.

و همه پیشوایان راه هدایت به آنها اقتداء نموده و از حرفهاى آنها اقتباس نمودهاند

ابن الصباغ مالکى

این نویسنده نامدار اهل تسنن نیز که در کتاب خود به نام الفصول المهمة در ارتباط با مناقب امام جعفر صادق (علیه السلام) مطالب قابل توجهى را ذکر نموده است در این باره مىنویسد: «مناقب جعفر الصادق (علیه السلام) فاضلة أو صفاته فى الشرف کاملة، و شرفه على جبهات الأیام سائلة، و أندیة المجد و الغر بمفاخره و مآثره آهلة».

عبدالله بن شبرمة

ابونعیم اصفهانى در کتاب معروفش به نام حلیة الأولیاء به نقل از ابن شبرمة در باب احتجاج امام صادق (علیه السلام) مىنویسد: «امام جعفر به هنگامى که من و ابوحنیفه به محضر ایشان وارد شدیم به ابن ابى لیلى فرمودند چه کسى با شماست؟ پس از معرفى ابوحنیفه (رضی الله عنه) بین امام جعفر الصادق (علیه السلام) و ابوحنیفه سؤالاتى رد و بدل شد و در قسمتى از آن سؤالات امام جعفر صادق (علیه السلام) به ابوحنیفه گفت: «کدام یک از جهت کیفر و عقاب عظیمتر است؟ آدمکشى یا زنا؟» ابوحنیفه جواب داد: آدمکشى. امام فرمود: «پس به درستى که خداوند عزّ و جلّ شهادت دو نفر در آدمکشى پذیرفته و در زنا نپذیرفته مگر این که چهار نفر باشند.

سپس گفت: «کدام یک از این دو عبادت عظیمترند. نماز یا روزه؟» ابوحنیفه جواب داد: نماز. فرمود: «پس چگونه است که حائض قضاى روزه دارد اما نمازهایش قضا نمىشود!» لذا به صراحت ابوحنیفه را از قیاس دین با رأى خودش بازداشت و فرمود: «از خدا بترس و دین را به رأیت قیاس مکن».

و باز ابونعیم اصفهانى در همین کتاب به نقل از ابن بسطام مىنویسد: «کان جعفر بن محمد یطعم حتى لایبقى لعیاله شیءٌ».

یعنى: جعفر بن محمد به هنگام اطعام، فقیران را به گونهاى طعام مىداد که چیزى براى خانوادهاش باقى نمىگذاشت.

و در جلد سوم این کتاب در صفحه 198 نوشته است: تعداد زیادى از تابعین از امام صادق (علیهالسلام) حدیث روایت نمودهاند که از میان آنها مىتوان یحیى بن سعید الأنصارى، و ایوب سختیانى و أبان بن تغلب و ابوعمرو بن المعلاء و یزید بن عبدالله بن بن الهاد را نام برد. مضافاً این که ائمه و أعلام اهل تسنن مانند مالک بن انس و شعبة بن الحجاج و سفیان ثورى و ابن جریح و عبدالله بن عمر و روح بن القاسم و سفیان بن عیینة و سلیمان بن بلال و اسماعیل بن جعفر و حاتم بن اسماعیل و عبدالعزیز بن مختار و وهب بن خالد و مسلم بن حجاج نیز از ایشان حدیث روایت نمودهاند.

وى به گونهاى که ذهبى در کتاب تذکرة الحفاظ یاد کرده است فرزند محمد بن على بن حسین بن على بن ابىطالب (علیهم السلام) است. و از قبیله بنىهاشم است. روز یکشنبه و بنا به روایت دیگرى روز دوشنبه در حالى که سیزده شب از ماه ربیعالاول باقى بود در سال 83 هجرى در مدینه منوره دیده به جهان گشود و همزمان با روز ولادت رسول اعظم حضرت محمد بن عبدالله (صلى الله علیه و آله) مىباشد و در سال 148 هجرى در سن 68 سالگى به دست منصور دوانیقى به شهادت رسیده و به دیار باقى شتافتند و در جنة البقیع در کنار قبرى که پدر بزرگوارشان امام باقر (علیه السلام) و جدشان امام على زین العابدین (علیه السلام) قرار داشتند مدفون گردیدند.

 پایان پیام

روز جهانی قدس رساترین صحنه برائت مسلمانان از اسرائيل است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس رساترین صحنه آزادی‌خواهی و برائت مسلمانان آزاده جهان از اسرائيل غاصب است.

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، محمود الله‌مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج از روز قدس به عنوان نماد وحدت و یکپارچگی امت اسلام نام برد و اظهار کرد: حضور در راهپیمایی روز قدس یکی از بزرگترین معروفات در عصر حاضر است.

به گفته وی، حضور حماسی و گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس نشان از دفاع از منافع اسلام و هشدار به اسرائیل غاصب و در کل، استکبار جهانی است.

الله‌مرادی تصریح کرد: امام خمینی(ره) با تیزبینی و با هدف تقویت هرچه بیشتر وحدت و همدلی، آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس نام‌گذاری کردند تا ملت‌های مسلمان در این روز با سردادن شعار‌های ضد استکباری انزجار خود را از ظلم و ستم‌های غاصبان و استعمارگران به گوش جهانیان برسانند.

وی با بیان اینکه بزرگترین ره‌آورد روز قدس این است که هیچگاه فراموش شدنی نیست، گفت: ملت ایران با شور و شعور انقلابی از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون همواره حضوری دشمن‌شکن در راهپیمایی روز قدس داشته‌اند.

به گفته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، حضور یکپارچه مسلمانان جهان در این روز نشانگر وحدت امت اسلامی است و این حضور ضمن ایجاد پشتگرمی مقاومت فلسطین موجب یاس دشمنان اسلام می‌شود.

الله‌مرادی حضور گسترده مردم در روز قدس را هشدار به اسرائیل غاصب دانست و تصریح کرد: شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس وظیفه شرعی تمام مسلمانان است و باید با تمام قوت در صحنه حاضر شویم.

وی از راهپیمایی روز جهانی قدس به عنوان رساترین صحنه آزادی‌خواهی و برائت مسلمانان آزاده جهان از اسرائیل غاصب نام برد و خاطرنشان کرد: ملت بصیرت، بیدار و روزه‌دار ایران اسلامی هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور در خیابان‌ها انزجار و نفرت خود را از سیاست‌های ددمنشانه و پلید آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌ها نشان می‌دهد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با تاکید بر اینکه روز قدس روز نابودی اسرائیل از صفحه روزگار است، خاطرنشان کرد: روز قدس مسأله بسیار مهمی است که تنها مربوط به فلسطین نبوده و روز اسلام است.

به گفته وی، روز قدس با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی امروز به یک خیزش جهانی تبدیل شده است به گونه‌ای که شاهد حضور مسلمانان جهان در حمایت از مظلوم هستیم.

الله‌مرادی روز قدس را روز هشدار جهان اسلام به اسرائیل و ابرقدرت‌های جهانی دانست و خاطرنشان کرد: روز قدس نماد آزادی‌خواهی و ظلم‌ستیزی امت اسلام است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان از استان کردستان نیز به عنوان الگوی کاملی از وحدت و برادری در جهان اسلام نام برد و افزود: مردم کردستان همواره با حضور گسترده و دشمن‌شکن خود در عرصه‌های سرنوشت‌ساز موجب یاس و ناامیدی دشمان شده‌اند.

وی اضافه کرد: مردم در روز جهانی قدس نیز با حضور حداکثری در خیابان‌ها و سر دادن ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم زیباترین تصویر وحدت را به نمایش خواهند گذاشت.

تذکر لسانی اولویت ستاد کردستان در برخورد با روزه‌خواری است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: اولویت ستاد کردستان در ماه مبارک رمضان، تذکر لسانی و پیشگیری از روزه‌خواری است چرا که معتقدیم تذکر لسانی از برخوردهای سلبی تاثیرگذارتر است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، محمود الله‌مرادی در نشست خبری که به مناسبت ماه مبارک رمضان و با حضور خبرنگاران در سنندج برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و حماسه بی‌نظیر حضور مردم در انتخابات 29 اردیبهشت، اظهار کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان برابر وظایفی که به عهده دارد تمام تلاش خود را برای اجرایی کردن دستورات الهی به ویژه فریضتین امر به معروف و نهی از منکر به کار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان در ماه رمضان بیشتر با هدف پیشگیری از مشکلاتی که احتمال دارد به دلیل ناآگاهی، بی‌توجهی یا کم توجهی برخی از افراد بخاطر عدم رعایت شئونات رمضان اتفاق بیافتد، تلاش می‌کنند با تذکرات لسانی و مهربانانه پیشگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: در دستگاه‌های متولی برنامه‌های عمومی باید اقداماتی انجام شود تا  افرادی که نمی‌توانند روزه بگیرند در حصر و حرج نباشند و در ضمن بی‌احترامی هم به روزه‌داران نشود.

الله‌مرادی اظهار کرد: این انتظار را از همه دستگاه‌ها از جمله صنعت معدن تجارت، اصناف و دیگر دستگاه‌ها که در این حوزه وظیفه دارند این امکان را فراهم کنند، تا از روزه‌خواری جلوگیری شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان اضافه کرد: باید مکان‌های خدمات‌دهی به مسافران استان در ماه رمضان مشخص شود.

وی گفت: مردم کردستان به عنوان مردمی متدین و پایبند به اصول ارزش‌های دینی هستند، بیشترین آمار مساجد در کردستان است و این استان از سوی مقام معظم رهبری به عنوان استان فرهنگی نامگذاری شده است.

الله‌مرادی خاطرنشان کرد: در این میان عده‌ای هستند که شاید به این مسائل نگاه و توجه ندارند که توصیه ما این است این افراد حتی اگر روزه هم نمی‌گیرند در ملاء عام اقدام به روزه‌خواری نکنند و اگر غیر این صورت باشد، قانون برخورد لازم را با آنها خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مردم در اماکن عمومی بیشتر توجه کنند، گفت: اصنافی که به عنوان سرویس‌دهی و پذیرایی از مهمانان و مسافران انتخاب می‌شوند، حق ندارند که به شئونات ماه رمضان بی‌توجهی کنند و مجوزی که دارند موجب بی‌توجهی به ارزش‌ها و شئونات اسلامی نشود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان اضافه کرد: مسافرینی که وارد استان می‌شوند و نمی‌توانند روزه بگیرند باید به سمت اماکنی مشخص هدایت شوند تا در ملاء عام روزه‌خواری نکند.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین بحث ما از همه مردم، چه طلایه‌داران امر به معروف و چه سایر اقشار مردم، توجه به تذکر لسانی است چرا که تذکر لسانی می‌تواند نقش مهمی در رفع منکرات خواهد داشت.

به گفته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان، امر به معروف و نهی از منکر مخصوص قشر خاصی نیست و همه مسلمانان وظیفه دارند این امر الهی را اجرا کنند و در این مسیر در حد توان قدم بردارند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت شئونات اسلامی در تمام حوزه‌ها از سوی هر فرد مسلمانی واجب است و این انتظار را داریم شئونات ماه مبارک در سطح مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اداری رعایت شود.

الله‌مرادی اذعان کرد: اولویت ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان در ماه مبارک رمضان، تذکر لسانی است چون همواره بر این باور هستیم که تاثیرات تذکر لسانی به مراتب بیشتر از برخورد سلبی خواهد بود.

وی گفت: البته کسانی هم هستند که بصورت عمدی حرمت‌شکنی می‌کنند، که در این شرایط نیاز به برخورد سلبی است و برابر قانون باید برخوردهای لازم صورت بگیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با بیان اینکه در سال گذشته 98 درصد برخوردها در ماه مبارک رمضان ایجابی بود، اضافه کرد: اگر ما بیایم زمینه تذکر لسانی را در جامعه فراهم کنیم خیلی اثرگذارتر از اقدامات سلبی است.

وی اظهار کرد: اگر ما تذکر را به عنوان ابزاری مهربانانه در بحث امر به معروف و نهی از منکر در راس قرار دهیم خروجی بهتری خواهد داشت.

الله‌مرادی، فرهنگ‌سازی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را از مهم‌ترین اهداف و رسالت‌های ستاد دانست و خاطرنشان کرد: اکثریت قریب به اتفاق مردم کردستان مسلمان و مقید به ارزش‌های دینی هستند، اما خوب درصد بسیار کمی هم وجود دارد که اصلا تمکین نمی‌کنند که برای این عده قلیل، نظام اسلامی ساز و کارهای لازم را برای برخورد مناسب پیش‌بینی کرده است.

وی برگزاری کلاس‌های آموزش امر به معروف و نهی از منکر در کل ادارات و برگزاری کلاس‌های ختم و تدریس قرآن برای طلایه‌داران امر به معروف را از برنامه‌های فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان در این ماه عنوان کرد و گفت: محافل انس با قرآن نیز در سطح تمامی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

انقلاب اسلامی ایران ارزش‌های ناب اسلام را در همه ابعاد زنده کرد

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان گفت: انقلاب اسلامی ایران ارزش‌های ناب اسلام را در همه ابعاد زنده کرد و نقش متقابل روحانیت و مردم در به ثمر رسیدن انقلاب نقشی انکارناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسلانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار جمعی از ائمه جمعه و جماعات استان کردستان، با تبریک حلول ماه رمضان، اظهار کرد: ماه رمضان ماه مغفرت است و در این ماه همه حرکات و رفتارهای شخص روزه‌دار عبادت و بندگی خداوند محسوب می‌شود.

وی گفت: استجابت دعا یکی از برکات ویژه ماه رمضان است زیرا همه اعمال فرد روزه‌دار برای رسیدن به تقوی است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه تقوا معیار انسان برای رسیدن به خداوند است، افزود: ماه رمضان زمینه رسیدن به تقوی و قرب الهی را برای انسان فراهم می‌آورد.

وی گفت: تقوا اثرات ویژه‌ای در انسان دارد زیرا رفتارهای اثرگذار انسان‌های باتقوا موجب اصلاح بسیاری از مردم جامعه می‌شود.

حسینی‌شاهرودی نقش روحانیون در سلامت جامعه را خطیر عنوان کرد و افزود: روحانیون باید با الگو گرفتن از اخلاق حسنه رسول اکرم(ص) و رعایت تقوی الهی، برای عموم مردم جامعه الگو و نمونه باشند.

وی گفت: جدایی دین از جامعه و زندگی بنیاد نظریات سکولاریسمی غربی است که اشتباه بوده و مخالف اسلام است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: پیروی از تفکر سکولاریسم انسان را به تباهی می‌کشاند و سبب سقوط معنوی انسان و رسیدن به پوچی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کسانیکه معتقد به آخرت هستند در این دنیا آرامش دارند، گفت: دین اسلام دینی برتر و جدا از منفعت‌ها و لذات زودگذر غربی است که پیروی از آن سبب عاقبت بخیری اخروی و آرامش دنیوی می‌شود.

حسینی‌شاهرودی با اشاره به اینکه ثمرات انقلاب اسلامی را می‌توان هم از بعد داخلی و هم از ابعاد جهانی بررسی کرد، گفت: انقلاب اسلامی ایران ارزش‌های ناب اسلام را در همه ابعاد زنده کرد و نقش متقابل روحانیت و مردم در به ثمر رسیدن انقلاب نقشی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به انفجارهای اخیری که در برخی کشورها رخ داده است، گفت: تفکر افراطی داعش در سطح جهان انفجارهایی به نام اسلام انجام داده که سبب شده  به اسلام و مسلمانان ضربه وارد شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به رسالت خطیر روحانیون در روشنگری جامعه، گفت: روحانیون وظیفه دارند با کسب علم و ارتقای علمی و معرفتی خود زمینه برای مقابله با افکارانحرافی و تفکرات غربی را فراهم آورند.

وی به حضور گسترده روحانیون در امر تبلیغ اشاره کرد و گفت: حضور روحانیون در مبارزه با افکار انحرافی و شبهات باید مستمر و فراگیر باشد تا بتوانند کیدهای دشمنان را خنثی کنند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان به اهمیت حضور گسترده مردم در همه صحنه‌ها اشاره کرد و گفت: امنیت کشور به دست خود مردم است و روحانیون و مردم در ایجاد امنیت پایدار در کشور نقش مهمی دارند.

وی تصریح کرد: امنیت، اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در دنیا بی‌نظیر است و با همین وحدت و انسجام توانسته‌ایم با نقشه‌های دشمنان و تفکرات افراطی تروریست‌ها و غربی‌ها مبارزه کنیم.

پایان پیام/

نسبت‌های ناروا به نظام، عین ظلم به نظام است/ذات دانشگاه، معروف است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان از برخی نسبت‌های ناروا به نظام اسلامی انتقاد کرد و گفت: امروز می‌بینیم هر آنچه که خوب است به نماینده و مسوول ربط دارد اما هر آنچه به زعم آنها بد است، به نظام ربط می‌دهند و این عین ظلم به نظام است.

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان، محمود الله‌مرادی در جلسه روسای مراکز دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: دانشگاه ذاتا یک معروف است چرا که مرکز تربیت و آموزش است و جوانان را جدای از علم‌آموزی، تربیت اسلامی می‌کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان افزود: انحرافاتی که در جامعه وجود دارد بعضا به دلیل کم‌توجهی به معروفات است که بروز منکرات را موجب می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از ماموریت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ترویج این دو فریضه الهی است که در قالب دستورات باید در جامعه اجرایی شود.

الله‌مرادی اضافه کرد: انسان خلیفه‌الله است و ذاتا پاک بدنیا می‌آید اما اگر انسانی به خطا می‌رود بدلیل برخی بی‌توجهی‌ها در هدایت آن است که باید همواره آنها را امر به معروف و نهی از منکر کرد.

وی اذعان داشت: خداوند به صراحت اشاره می‌کند که همه شماها را خلق کردم و طایفه و قبیله قرار دادم اما بهترین شماها کسانی هستند که پرهیزگار باشند و تقوا را رعایت کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان تاکید کرد: اینها همه دستورات الهی است که هیچ احدی نمی‌تواند از آن ایراد بگیرد.

وی افزود: مراکز علمی، آموزشی و دانشگاهی که جای ترویج علم و دانش هستند، در زمره کارهای خیر قرار دارند لذا می‌طلبد بگونه‌ای امورات این مکان‌ها را پیش برد که به انحراف کشیده نشود.

الله‌مرادی همچنین گفت: جامعه ما منکرات زیادی دارد که منشا خیلی از بی‌حجابی‌ها، بی‌عفتی‌ها و ناپاکی‌ها می‌شود که غیبت، تهمت، تقلب، بیکاری و صدور مدرک خارج از عرف را نیز در برمی‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان گفت: اگر هر کدام از ماها یک قدم در راستای سالم‌سازی جامعه برداریم، جزو آمران به معروف هستیم.

وی افزود: معلمی شغل انبیاست چون هدایتگر است و لذا باید اقدامات آنها به تربیت ختم شود که براساس و در چهارچوب دستورات دین مبین اسلام باشد.

الله‌مرادی در ادامه از برخی نسبت‌های ناروا به نظام اسلامی انتقاد کرد و یادآور شد: امروز می‌بینیم هر آنچه را که خوب است به نماینده و مسوول ربط دارد اما هر آنچه به زعم آنها بد است، به نظام ربط می‌دهند و این عین ظلم به نظام است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با تاکید بر توجه ویژه کاندیداها به آموزه‌های دین، گفت: گاها بخاطر جمع‌آوری چند تا رأی تمامی اصول و ارزش‌ها را زیرسوال می‌برند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دانشجو با هدف تحصیل و ارتقای سطح علمی وارد دانشگاه می‌شود که بدترین منکر آن است، آن دانشجو بی‌سواد از دانشگاه فارغ‌التحصیل شود.

الله‌مرادی ادامه داد: شاید در این دنیا به راحتی از برخی مسائل عبور کنیم اما در برابر خداوند و ترازوی عدل آن نمی‌توان فرار کرد چرا که مثقال ذره هم مورد سنجش قرار می‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان خاطرنشان کرد: ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مطلق به دنبال مچ‌گیری و یا گزارش‌دهی نیستیم بلکه انتظار داریم همه و بخصوص مسوولان خود را در برابر قانون الهی موظف بدانند و بخاطر رضایت خداوند امر و نهی کنند.

برگزیده ها