گزارش تصویری سفر صنایع، معاون توسعه منابع و نظارت راهبردی ستاد امر به معروف به کردستان

عکس: توفیق مفاخری

برگزیده ها