مهمترین اصل از قانون اساسی که فراموش شده اصل امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرستان؛ آقای دکتر حسینی مسئول پژوهش ستاد امر به معروف و نهی ار منکر استان در جلسه مشترک کمسیون مبارزه با مفاسد اجتماعی اظهار داشت: مقام معظم رهبر گاهی گراهایی می دهند؛ مثلاً می گویند اگر من مسئولیت رهبری نداشتم مسئولیت فضای مجازی را بر عهده می گرفتم و یا گرایی آتش به اختیار؛ اما اخیر فرمایشی در جمع مسئولن قوه قضایی فرمودند که معمولاً میان بعضی از اصول قانون اساسی دچار فراموشی شده اصول مختلفی هست، ولی من به صراحت می گوییم که مهم ترین اصل قانون اساسی که دچار فراموشی شده است اصل هشتم قانون امر به معروف و نهی ار منکر است که در همان جا به حضرت آیت االه لاریجانی دستور پیگری این مسئله را دادند.

ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک بحث پژوهش داریم که در مورد مسائل مربوط به منکرات اجتماعی با نیازسنجی و ارزیابی آن راه کار ارائه می دهیم و سعی بر این است که با عملیاتی کردن این راه کارها مانع از پیشروی و گشترش نفوذ دشمن در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و... شویم و از مدیران ادرات می خواهیم تا از کمیته پژوهش ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ارائه راهکارههای مناسب جهت برطرف کردن هر نوع آسیب اجتماعی در جامعه استفاده کنند.

برگزیده ها